Hàm Trả Về Địa Chỉ Ô Trong Excel

Trong các bài trước ta đã tìm hiểu về rất nhiều hàm quan trọng trong Excel, bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về hàm địa chỉ- address trong Excel, cách dùng ra sao nhé!

Hàm Address là gì?

Hàm Address trong Excel là hàm dùng để trả về kết quả là địa chỉ của một ô nào đó dựa trên các tham số hàng và cột trong Excel.

Bạn đang xem: Hàm trả về địa chỉ ô trong excel

*

Hàm Address trong Excel

Thông thường hàm Address được ứng dụng dùng dể tham chiếu và tra cứu trong quá trình làm việc trong Excel.

1. Mô tả

Hàm ADDRESS Excel trả về địa chỉ cho một ô dựa trên một hàng và số cột đã cho. Ví dụ: = ADDRESS (1,5) trả về $A$5. Hàm ADDRESS có thể trả về một địa chỉ ở định dạng tương đối hoặc tuyệt đối và có thể được sử dụng để xây dựng một tham chiếu ô bên trong một công thức.

Xem thêm: Tắt Cố Định Ngăn Trong Excel Trên Điện Thoại, Cố Định Hoặc Hợp Nhất Các Hàng Và Cột

>> Cách tạo Combobox trong Excel >> Hàm Forecast và cách sử dụng hàm Forecast trong Excel

2. Cú pháp

=ADDRESS(row_num, column_num, , , )Trong đó ta có:- row_num - Đây là số hàng của địa chỉ ô. Đây là một đối số bắt buộc.- col_num - Đây là số cột của địa chỉ ô. Nó cũng là một đối số bắt buộc.- abs_num - Đây là loại địa chỉ tuyệt đối hoặc tương đối. Đây là một đối số tùy chọn. Nếu bạn bỏ qua là, kết quả mặc định là tuyệt đối. Nó có thể là bất kỳ giá trị nào sau đây:1 - hàng tuyệt đối và tham chiếu cột tuyệt đối. Ví dụ: $A$12 - hàng tuyệt đối và tham chiếu cột tương đối. Ví dụ: 1$3 - hàng tương đối và tham chiếu cột tuyệt đối. Ví dụ: $A14 - hàng tương đối và tham chiếu cột tương đối. Ví dụ: A1a1 - Đây là kiểu tham chiếu cho địa chỉ ô được trả về: A1 hoặc R1C1. Đây là một đối số tùy chọn và nếu bỏ qua, địa chỉ được trả về mặc định là A1.

Để hình dung rõ hơn bạn có thể tham khảo bảng biểu sau:

*

Kết quả trả về của từng Address

Ví dụ: = ADDRESS (1, 1) Trả về ’A1, trong khi = ADDRESS(1, 1, 1) Trả về $A$1. Lưu ý rằng ‘= ADDRESS (1, 1, 4) cũng trả về‘ A1.- sheet - Đây là tên của bảng tính để trả về địa chỉ ô từ đó. Nó là tùy chọn và mặc định cho trang tính hiện tại nếu bị bỏ qua.

3. Ví dụ

Địa chỉ ô từ hàng và cộtNếu bạn chỉ nhập các đối số hàng và cột, kết quả là một địa chỉ tuyệt đối , theo kiểu A1 . Tại ô C4 bạn nhập: = ADDRESS($C$2, $C$3)Kết quả là $C$1

*
Ví dụ hàm address trong excel

Tuyệt đối hoặc tương đối - đối số abs_numCó 4 tùy chọn cho đối số abs_num:- Tuyệt đối - $C$4- Hỗn hợp - Hàng tuyệt đối / Cột tương đối - C$4- Hỗn hợp - Hàng tương đối / Cột tuyệt đối - $C4- Tương đối - C4Nếu bạn sử dụng 1 hoặc bỏ qua đối số abs_num, kết quả sẽ là một tham chiếu tuyệt đối.= ADDRESS ($C$2, $C$3,4)Kết quả được hiển thị dưới dạng tham chiếu tương đối - C1

*

Ví dụ hàm address trong excel

Kiểu tham chiếu - đối số a1Đối số thứ 4 cho hàm ADDRESS, a1 , điều khiển kiểu tham chiếu - A1 hoặc R1C.- Nếu bạn sử dụng TRUE hoặc bỏ qua đối số a1, kết quả được hiển thị theo kiểu A1, chẳng hạn như "B15".- Nếu bạn sử dụng FALSE, kết quả được hiển thị theo kiểu R1C1, chẳng hạn như "R15C2"Trong công thức sau, FALSE là đối số thứ 4:= ADDRESS ($C$2, $C$3,1, SAI)Kết quả, trong ô C4, là một tham chiếu tuyệt đối (1), được hiển thị theo kiểu R1C1 - "R1C3"

*
Ví dụ hàm address trong excel

Tên trang tính - sheetĐối số thứ 5 cho hàm ADDRESS là sheet. Bạn có thể nhập tên trang tính trong công thức hoặc tham chiếu đến một ô có chứa tên trang tính.Trong công thức này, tên trang tính, "Ex02", được mã hóa cứng vào công thức= ADDRESS ($C$2, $C$3,1, TRUE, "Ex02")

*
Ví dụ hàm address trong excel

Trên đây là cách dùng hàm Address và ví dụ,